மீண்டும் மூடப்படும் கோவில்-ஆவணி திருவிழாவிற்கும் அனுமதி இல்லை!