மீன்பிடி வலையில் சிக்கிய இரண்டடி உயர சந்திரபகவான் சிலை!