விநாயகர் கோயிலுக்கு சொந்தமான இடத்தில் உப்பளம்: மதுரை உயர்நீதிமன்றம்...