பண்டைய முறையில் கால்நடைகளை தாக்கும் மடி வீக்க நோய்க்கு மூலிகை மருந்து...