சீனாவின் மருத்துவம் படிக்க விரும்புபவர்க்கு ஆலோசனை - சிரமங்களையும்...