டெல்லி தமிழர்கள் வாழும் பகுதிகளில் மக்கள் சபைக் கூட்டம் - அண்ணாமலைக்கு...