தி.மு.க அமைச்சர் வந்த நிகழ்ச்சிக்கு மாணவர்களே பெஞ்சு தூக்க வைத்த