பஞ்சாப் எல்லையை அச்சுறுத்தும் பாகிஸ்தான் ட்ரோன்கள் - போதை, ஆயுதங்களை...