இந்தியாவின் பழங்கால நினைவுச் சின்னமாக மாறிய அதிசயக் கோவில்