தருமபுரி: லாரி டியூப்பில் இறந்தவரின் உடலை வைத்து ஆற்றை கடந்து...