இந்தோ-பசுபிக் பகுதியில் கடற்படை பயிற்சி: இந்தியாவுடன் இணைய நாடுகள்...