பெருமாளின் பாத தரிசனத்தை ஜன்னல் வழியே காண வேண்டும்.ஆச்சர்ய