கால்சியம் குறைபாட்டிற்கு முக்கிய காரணங்கள் இதுவாகத்தான் இருக்கும் !