பொருளாதாரத்தின் விரைவான வளர்ச்சி மூன்றாம் அலை தாக்கத்தை குறைக்குமா?