கோவை NRI தம்பதியினருக்கு தொற்று உறுதி: ஓமிக்ரான் ஆக இருக்குமோ என்ற...