திருமண தடை நீங்க எந்த வயதினரும் பின்பற்றக்கூடிய பரிகாரங்கள் என்ன?