ஓம் எனும் பிரணவ மந்திரம் அற்புதங்களை நிகழ்த்தும் !