ஆஸ்கார் விருது போட்டிக்கு தமிழ் படமான கூழாங்கல் தேர்வு: உற்சாகத்தில்...