காரியத்தை தொடங்கும் முன் பெரியோர் காலில் விழுந்து ஆசிர்வாதம் வாங்குவது...