ஐந்து விளக்குகளில் இருந்த உயிர்! பஞ்சமுகி அனுமர் அவதாரத்தின் ஆச்சர்ய...