பேரிடர் நிதி தருவதில் பாரபட்சம் காட்டுகிறதா மத்திய அரசு? உண்மை என்ன?