இடதுசாரி தீவிரவாதம் உள்ள மாநிலங்களுக்கு மட்டுமே கடந்த 4 ஆண்டுகளில்...