இலங்கை கோயிலில் ஆய்வு நடத்தனும்: மத்திய, மாநில அரசுக்கு முன்னாள் ஐ.ஜி....