கோவில்களில் பிரதக்‌ஷிணம் செய்வது ஏன்? அதன் ஆச்சர்ய தார்பரியம் என்ன?