'இதை சீக்கிரம் செய்யுங்கள் பிரித்திவிராஜ்' - வெளிப்படையாக கேட்ட...