ஆப்கானிய பெண்களை பொது வாழ்வில் இருந்து அகற்றும் முயற்சி: இந்தியா