நீட், ஜே.இ.இ. தேர்வுகள் எழுத கல்வித்துறை மூலம் புதுச்சேரி...