முற்றிலும் உள்நாட்டில் வடிவமைக்கப்பட்ட ஹைட்ரஜன் ரயில் - ரயில்வே...