மத்திய அரசின் ரோஸ்கர் மேளா திட்டம் - குவியும் பாராட்டுக்கள்