இந்தியா தடுப்பூசிகளின் பங்கு குறைவு: DGP விகிதத்தினை குறைத்து காட்டுமா...