கண் திருஷ்டி போக்க வரமிளகாய் உபயோகிப்பது ஏன்?அதை பயன்படுத்துவது...