வழிபாட்டுத்தலங்கள் வீடாக மாற்ற அனுமதி மறுப்பு - நீதிமன்றம் கூறியது...