ரஷ்யா-சீனா மற்றும் இந்தியா இடையே ஏதாவது ஒற்றுமை உள்ளதா?