விஷ்ணு கோவில்களில் கிரீடம் போன்ற சடகோபம் அல்லது சடாரி வைப்பது ஏன்?