ஆன்மீக ரீதியாக முக்கியத்துவம் வாய்ந்த பொருட்கள் பலவற்றுள் முக்கியமானது...