செஸ் ஒலிம்பியாட் வெற்றியை குவிக்க தொடங்கிய இந்திய வீரர்,