ஹலால் உணவு சான்றிதழை போல வந்துவிட்டது சைவ உணவுக்கான "சாத்விக் சைவம்"...