செங்கோலின் முக்கியத்துவம் என்ன.. தமிழக பழமைகளை மீட்டெடுக்கும் மோடியின்...