அக்னிபத் போராட்டத்தில் சிக்கிய பள்ளி பேருந்தின் நிலை என்ன? பரவும்...