இந்த தலத்தில் ஒரு நாள் தங்கி வழிபட்டால் காசிக்கு சென்ற புண்ணியம்...