உலகளவில் பற்றாக்குறையை ஏற்படுத்திய ரஷ்யாவின் நடவடிக்கை - பகீர்...