நீங்கள் யார் என்பதை உங்கள் கையொப்பத்தை வைத்தே சொல்ல முடியும்