"வெந்த தணிந்தது காடு" வெளிவர வேண்டும் -சிம்பு ரசிகர்கள் !