உணவுப் பொருட்களுக்காக சுமார் 544 கிமீ பயணம் செய்கிறார்களாம் இந்த...