25 ஆயிரத்திற்கும் மேற்பட்ட கூம்பு வடிவ ஒலிபெருக்கிகள் அகற்றம் - மேலும்...