இசை வடிவிலான வேத ஒலிகளின் மூலம் நோய்கள் குணமாகும் அதிசயம்! ஆச்சர்ய...