மதுரையில் அமைச்சர் மீதான சம்பவம் காரணமாக பரவும் ஆடியோ - மாவட்ட தலைவர்...