கோவிஷீல்டு பூஸ்டர் தடுப்பூசி ஒமிக்ரான் வைரஸ்சை அழிக்கும்: CEO தகவல்!