சுக்கிர தோஷம் விலகி, செல்வ வளம் பெருகி வாழ இந்த கோவிலுக்கு