ஈ. வெ. ராமசாமி நாயக்கரால் தமிழகத்தில் ஜாதி ஒழிந்ததா? வாட்ஸ்ஆப்...